مشخصات فیزیکی فاضلاب

مشخصات فیزیکی فاضلاب، کل مواد جامد مهم ترین مشخصه فیزیکی فاضلاب هستند که خود ترکیبی از مواد قابل ته نشینی، مواد شناور و مواد محلول است.

مشخصات فیزیکی فاضلاب تمامی عواملی را شامل می شود که بر شکل ظاهری فاضلاب تاثیر گذارند و، دیگر مشخصات مهم فیزیکی شامل توزیع اندازه، چگالی، رنگ، جرم مخصوص و وزن مخصوص است که گاهی اوقات بو هم یک عامل فیزیکی است.


مواد جامدها


در فاضلاب مواد جامد گوناگونی از پارچه کهنه تا مواد کلوئیدی وجود دارد که در توصیف خواص فاضلاب، مواد درشت قبل از اینکه نمونه گیری برای مواد جامد آزمایش گردد، پاکسازی می شوند. معمولا 60 درصد ذرات معلق در فاضلاب های شهری و خانگی قابل ته نشینی هستند و کل مواد جامد را می توان با حرارت دادن نمونه فاضلاب تا خشک شدن و اندازه گیری وزن باقی مانده به دست اورد. مواد جامد گستره وسیعی از تکه سنگ تا محلول و مواد کلوئیدی را در بر میگیرد. کل مواد جامد را به انواع گوناگونی می توان طبقه بندی کرد و می توان از روش فیلتراسیون برای تفکیک این مشخصه فیزیکی فاضلاب به مواد جامد محلول و مواد جامد معلق استفاده کرد که، نتایج این روش به اندازه و نوع حفرات فیلتر وابسته است.


دمای موثر بر مشخصات فیزیکی فاضلاب


دما پارامتری از مشخصات فیزیکی فاضلاب است که بر محلولیت گازها، فعالیت میکروبی موثر بوده و عامل، تعیین کننده ای در نرخ واکنش های شیمیایی زندگی آبزیان و کاربرد بهینه آب است. بالاتر بودن گرمای ویژه آب نسبت به هوا باعث می شود تا دمای فاضلاب در طول سال البته به جز روزهای گرم تاستان از دمای هوای محیط بالاتر باشد. بالا رفتن دمای فاضلاب در روزهای گرم تابستان با بالا بردن نرخ واکنش و کاهش مقدار اکسیژن موجود در آب باعث کاهش شدید غلظت اکسیژن محلول می شود.


نتیجه گیری


جالب است بدانید رنگ پارامتری هم یکی دیگر از مشخصات فیزیکی فاضلاب است که در تعیین سن و مواد در فاضلاب می تواند موثر باشد و فاضلاب تازه معمولا رنگ قهوه ای روشن دارد.